Klub vojenské historie Opava OP-S 25 „U Trigonometru“

Klub vojenské historie Opava

KVH Opava byl založen v roce 1995, jako občanské sdružení, několika kamarády zajímajícími se nejprve o bojové sporty a metodiku výcviku speciálních jednotek různých států. Klub vydával vlastní časopis, který nesl název Univerzální voják a věnoval se nejrůznějším směrům vojenských a branných aktivit. Tomu všemu předcházel dlouholetý výcvik zakladatelů v této oblasti.

Později, někdy kolem roku 1998 se objevovali noví členové, došlo rovněž k obměně členské základny a těžiště zájmu se začalo profilovat spíše směrem k vojenské historii, tradicím naší armády a vojenskému umění našich pradědů – legionářů. V té době rovněž padlo definitivní rozhodnutí získat pro možnou základnu objekt čs. opevnění, který byl od počátku chápán jako symbol odhodlanosti, pevnosti, zručnosti a všeho kladného na armádě. Nebyl to prvek útočný , ale obraný, avšak technicky téměř dokonalý. Zároveň v sobě zahrnoval kouzlo klukovského tajemství – BUNKR to byl vždy pojem nejen stavebnictví, strojírenství, zbrojního vybavení.

Směr činnosti byl jednoznačně dán a opevnění se stalo těžištěm aktivit. V roce 1998 se na základě písemného svolení tehdejšího Ministerstva obrany rozjely na plné obrátky rekonstrukční snahy členstva KVH Opava. Od počátku bylo cílem udržet do budoucna v co nejlepší kondici soubor objektů československého opevnění v prostoru Opavy – Milostovic. Aktivity byly od počátku chápány opravdově s obrovským odhodláním a nadšením, což přilákalo do řad KVH Opava další skvělé ortodoxní bunkrology z mimo opavských končin, tu z Bohumína, tu z Ostravy, Kroměříže, dokonce jeden z lehkých objektů začali rekonstruovat členové KVH HP 19 ze Zlína.

V rámci klubových aktivit byly pořádány tématické expedice za vojenskými zajímavostmi po celé Evropě. Namátkou lze zmínit návštěvy Maginotovy linie, opevnění v Polsku, Atlantického valu apod. V letech 1999 – 2001 se začala vytvářet historická jednotka KVH Opava, která nejprve představovala pouze vojáky tzv. první republiky a s přibývajícím časem se rozrostla i o příslušníky četnictva či tzv. Svobodovce nebo Rudoarmějce.

V roce 2001 vznikla myšlenka uspořádat v okolí OP-S-25 bojovou ukázku. Vzorem našich ukázek se stala akce Cihelna v Králíkách. Snažili jsme se však jít vlastní cestou a nekopírovat. V první skutečně velké představení se rozrostla ukázka v roce 2003 uspořádaná jako Cvičení armády Republiky československé. Nezapomenutelným se stal nálet skutečného letounu na objekt OP-S 25 doprovázený efekty pozemních explozí, což se do té doby jinde nerealizovalo. V každém dalším roce se pak organizátoři KVH Opava snažili něčím novým upoutat příchozí návštěvníky.

V roce 2014 byl klub garantem organizace vzpomínkové akce věnované OSLAVĚ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČS. LEGIÍ . Hlavním obsahem oslav byla masivní ukázka cvičení československé branné moci v roce1938 na linii čs. opevnění.

V předvečer této akce byl v prostoru muzea U trigonometru odhalen nový památník Československým legionářům. Do roku 2017 uspořádalo KVH Opava osm vojenských ukázek.

Počet členů se rozrostl v dalším období asi na dvacet aktivních. Další spolupracovníci jsou externisté. V rámci klubu funguje také střelecký oddíl.

V roce 2008 vstoupila většina členů do Československé obce legionářské, tím se otevřel další obzor pro činnost. V roce 2014 vstoupili do ČsOL i přátelé z KVH HP 19, kteří mají v Milostovicích ve správě jeden z objektů ŘOP.

KVH Opava je neustále sdružením otevřeným dalším opravdovým zájemcům o vojenskou historii, o opevnění a o tradice našeho státu a armády. Na příkladu členů KVH Opava lze vidět, že je mnohem hodnotnější udržovat a rozvíjet vojenskohistorické hodnoty než být pivním či internetovým kritikem.

Na vše co bylo doposud vykonáno k záchraně výseče pevnostního systému, ať vykonáno jakoukoliv formou, jsem hrdý, budeme se snažit dál, co nejprofesionálněji, ponaučeni z našich chyb, co nejlépe pokračovat v rekonstrukci našeho areálu a v maximální míře ho představovat veřejnosti.

Předseda klubu Mgr. Pavel Chraska

https://www.bunkrmilostovice.cz/