Československá obec legionářská z.s. - STANOVY - Republikový sněm 10. 11. 2015 Praha 2

Preambule

1. Československá obec legionářská (dále také „ČsOL“) je nestranický nepolitický spolek, sdružující válečné veterány československých zahraničních armád z doby 1. a 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, válečné veterány AČR – účastníky zahraničních vojenských misí (nositele osvědčení válečného veterána podle zákona č.170/2002 Sb. ze dne 9. dubna 2002), jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.
2. Československá obec legionářská byla založena na ustavujícím sjezdu ČsOL v Praze dne 22. května 1921 legionáři všech bojišť 1. světové války (legionář ve smyslu zákona č. 462/1919 Sb.). Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena. Po vítězství nad nacismem v roce 1945 byla činnost ČsOL opět obnovena. Na svém IV. manifestačním sjezdu dne 5. a 6. července 1947 přijali legionáři do svých řad příslušníky československé zahraniční armády ze všech front druhé světové války, nositele osvědčení 255/1946 Sb.
3. Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení Svazu protifašistických bojovníků požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.
4. Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek československé zahraniční armády a navázali na činnost zahraničních jednot ČsOL podle zákona č. 83/1990 Sb. pokračovali v činnosti ČsOL, což bylo potvrzeno registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č. j. VCS/1-10058/92. Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních stanov z roku 1921.
5. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným republikovým sněmem konaným ve dnech 28. a 29. března 2001.
I.
1. Název spolku: „ Československá obec legionářská, z. s. “ (dále také „ČsOL“)
2. Sídlo spolku: Sokolská 33, 120 00 Praha 2, IČO: 45247455
3. Status: ČsOL je nepolitický, neziskový a obecně prospěšný spolek.
II.
Poslání Československé obce legionářské.
4. Usilovat svou činností o zachování míru a bezpečnosti v souladu s Chartou Spojených národů a dodržování lidských práv a svobod ve smyslu Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, přijatých Valným shromážděním Spojených národů dne 10. prosince 1948.
5. Uchovávat, rozvíjet a předávat příštím generacím demokratické a humanitní tradice, za kterých vznikla naše samostatnost v letech 1914 – 1918 a byla znovu vybojovaná v letech 1939 – 1945.
6. Přispívat k obnovení národní hrdosti a uchování demokratických a bojových tradic v armádě a u občanů České republiky.
3
7. Spolupracovat s historickými ústavy, školami a jinými institucemi při zpracování dějin a jejich využití ve výuce a výchově.
8. Ve spolupráci se státními a územními orgány napomáhat při obnově, zřizování a udržování památníků, čestných pohřebišť a jiných památných míst bojů československých a českých vojáků, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.
9. Navazovat a prohlubovat styky se zahraničními organizacemi válečných veteránů a jejich prostřednictvím hájit zájmy České republiky.
10. Poskytovat sociální a humanitární výpomoc členům, zejména válečným veteránům a vdovám po nich a pozůstalým ve smyslu čl. 1preambule.
11. Prosazovat oprávněné nároky členů ČsOL u státních a samosprávných orgánů, zejména v sociálních a zdravotních otázkách a při jejich úplné společenské rehabilitaci.
12. Usilovat o zřízení státních orgánů pro péči o válečné veterány.
13. Požadovat navrácení nebo kompenzaci majetku, který ČsOL vlastnila a nebyl jí navrácen.
14. Úzce spolupracovat s dalšími spolky a organizacemi, přispívat k udržování jednoty národního odboje a plnění jeho poslání při respektování rovnoprávnosti domácího odboje a zahraničního odboje.
15. Pracovat s mládeží a starat se o všestranný rozvoj jejího vlasteneckého cítění, fyzické, morální a duševní připravenosti. K tomuto účelu může ČsOL vytvářet struktury Legionářské mládeže.
16. ČsOL zachovává a prohlubuje vztahy s Armádou České republiky a svůj pozitivní vliv na národní uvědomění a vojenské tradice České republiky. K tomu soustavně omlazuje svoji členskou základnu přijímáním nových aktivních a přesvědčených členů nejen z řad válečných veteránů AČR či vojensko-historických klubů, kteří budou pokračovat v propagování a rozvíjení myšlenek a tradic, na kterých vznikla a stojí ČsOL, všestranně prosazovat a hájit zájmy jejích členů.
III.
Doplňková činnost
17. Pro naplňování cílů uvedených v čl. II provádí ČsOL doplňkovou činnost, která se zaměřuje především na:
(1) Výchovu a práci s mládeží zejména v oblasti dějin a sportu;
(2) Uchování hmotných a nehmotných památek včetně zbraní formou sbírek dle platných právních přepisů;
(3) Pořádání vzpomínkových, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí;
(4) Doplňkové podnikání ve smyslu živnostenského zákona.
IV.
Členství v ČsOL, povinnosti a práva členů.
18. Členy ČsOL se mohou stát:
(1) Účastníci bojů za národní osvobození ve druhé světové válce, kteří byli příslušníky československých nebo spojeneckých zahraničních pozemních, leteckých, námořních a partyzánských jednotek, čs. zahraničního civilního odboje, držitelé osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb. nebo potvrzení Ministerstva obrany o účasti v boji.
4
(2) Váleční veteráni, držitelé osvědčení podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb.
(3) Rodinní příslušníci účastníků zahraničního odboje podle čl. 18 odst. (1), čs. legionářů z dob 1. světové války a rodinní příslušníci válečných veteránů podle čl. 18 odst. (2).
(4) Čs. účastníci boje za národní osvobození podle čl. 18 odst. (1) žijící v zahraničí a jejich krajanské jednoty, které se mohou stát kolektivním členem ČsOL.
(5) Ti, kteří uznávají poslání ČsOL a jsou ochotni aktivně pracovat v jednotách a orgánech ČsOL.
19. Členství vzniká:
(1) Přijetím a schválením písemné přihlášky výborem jednoty a následně členskou schůzí jednoty. Kopie schválené přihlášky zašle výbor jednoty PRV k registraci. PRV může odmítnout registraci přihlášky člena, v takovém případě členství nevznikne. Důvody nepřijetí sdělí PRV jednotě do 30 dnů a jednota neprodleně žadateli.
(2) Přímým přijetím a schválením členství PRV v odůvodněných případech.
(3) V případě nepřijetí přihlášky jednotou nebo odmítnutí registrace PRV má žadatel právo podat stížnost k Rozhodčí radě.
Čestné členství a čestné tituly
20. Čestné členství
(1) Čestné členství se uděluje zasloužilým účastníkům národního boje za svobodu, významným osobnostem politického, veřejného a kulturního života, příslušníkům ozbrojených sil, kteří pomáhají plnit poslání ČsOL.
(2) Čestné členství smí udělovat Republikový výbor a Sněm.
(3) Návrh na čestné členství mohou podávat všechny jednoty a orgány ČsOL.
(4) Evidenci čestných členů vede PRV ČsOL.
21. Čestné tituly se udělují zasloužilým funkcionářům ČsOL
(1) Titul „Čestný předseda ČsOL“, „Čestný předseda jednoty ČsOL“, uděluje Republikový výbor ČsOL na návrh výboru příslušného stupně nebo PRV ČsOL.
(2) Nositel čestného titulu a čestného členství má právo se zúčastnit schůzí a jednání v orgánech a organizacích s hlasem poradním, ve kterých byl jmenován čestným předsedou nebo čestným členem ČsOL.
22. Členství zaniká:
(1) Písemným oznámením člena o vystoupení z ČsOL.
(2) Úmrtím člena.
(3) Zrušením členství za závažné porušení, nebo soustavné porušování stanov, usnesení volených orgánů ČsOL a neplněním povinnosti člena podle čl. 25 stanov.
a) O zrušení členství rozhoduje svým usnesením členská schůze jednoty, ke které člen přísluší.
b) Usnesení o zrušení předkládá výbor jednoty ke schválení RV.
c) Zrušit členství může usnesením i Republikový výbor na návrh PRV.
d) Usnesení o zrušení členství se vyhotovuje písemně a členovi se doručí vhodnou formou.
e) Člen má právo podat stížnost proti usnesení o zrušení členství k Rozhodčí radě ČsOL. Rozhodčí rada zruší usnesení o zrušení členství, které zjevně nebylo přijato v souladu se stanovami ČsOL či právním řádem České republiky, nebo je zjevně účelové či šikanózní.
5
f) Rozhodčí rada může na návrh PRV nebo členské schůze jednoty pozastavit výkon funkce v orgánech ČsOL člena navrženého na zrušení členství.
g) Členství zaniká schválením usnesení o zrušení Republikovým výborem.
(4) O znovupřijetí člena, kterému bylo zrušeno členství rozhodnutím RV, rozhoduje RV na návrh jednoty nejdříve jeden rok od zrušení členství. Takový člen je pak považován za nového člena ČsOL.
(5) Člen, kterému zaniklo členství písemným oznámením o vystoupení, může žádat o znovupřijetí v jakékoliv jednotě bez omezení. Takový člen je pak považován za nového člena ČsOL.
23. Členy ČsOL nemohou být ti, kteří:
(1) Byli členy fašistických, nacistických a kolaborujících organizací v době okupace, které jsou uvedeny v zákoně č. 255/46 Sb.
(2) Byli příslušníky nebo vědomými spolupracovníky represivních státních a stranických orgánů v letech 1948 – 1989 a svým jednáním zavinili újmu jiným občanům,
(3) Jsou členy organizací, které státní orgány ČR prohlásí za extrémistické.
(4) Byli pravomocně odsouzeni za úmyslné trestné činy.
(5) Členství osoby uvedené v písm. a) až d) nevznikne. Pokud členství takové osoby v minulosti vzniklo, postupuje Předsednictvo RV dle ustanovení o zrušení členství.
24. Člen ČsOL má právo:
(1) Od 18 let věku volit a být volen do všech funkcí ČsOL.
(2) Zúčastňovat se činnosti ve své jednotě a v dalších orgánech, do kterých byl zvolen.
(3) Být zván na všechna jednání o své osobě.
(4) Požadovat pomoc ČsOL při uplatňování svých oprávněných nároků.
(5) Váha hlasu každého člena je stejná.
25. Člen má povinnost:
(1) Být členem konkrétní jednoty s výjimkou zahraničních a čestných členů.
(2) Plnit úkoly vyplývající ze stanov, usnesení volených orgánů a programů ČsOL.
(3) Platit členské příspěvky jednotě ČsOL, jsou-li stanoveny na základě vnitřního předpisu.
(4) Dodržovat stanovy ČsOL a další vnitřní přepisy.
(5) Svým jednáním nesnižovat vážnost a dobré jméno ČsOL.
V.
Orgány ČsOL
26. Republikový sněm ČsOL.
(1) Republikový sněm (dále jen „sněm“) je nejvyšším orgánem ČsOL.
(2) Řádný sněm svolává Republikový výbor nejméně jednou za čtyři roky. Usnesení o svolání sněmu a jeho program musí být oznámeny jednotám nejméně tři měsíce před jeho konáním.
(3) Republikový výbor svolá mimořádný sněm, požádá-li o to nejméně jedna třetina registrovaných jednot, nebo individuálních členů ČsOL. Republikový výbor může svolat mimořádný sněm i z vlastního podnětu.
(4) Delegáti sněmu jsou voleni podle směrnic a klíče stanovených Republikovým výborem.
(5) Před zahájením sněmu zvolí delegáti orgány pro jeho řízení, schválí program, jednací řád a volební řád sněmu.
6
27. Sněm plní tyto úkoly:
(1) Projednává zprávu o činnosti ČsOL a jejich volených orgánů, zprávu o hospodaření, zprávu Ústřední revizní komise, zprávu Rozhodčí rady a další zásadní otázky zařazené do programu jednání.
(2) Sněm volí předsedu, prvního místopředsedu, druhého místopředsedu, třetího místopředsedu a čtvrtého místopředsedu. Předseda a místopředsedové tvoří Statutární orgán ČsOL.
(3) Sněm volí zpravidla dva náhradníky místopředsedů.
(4) Sněm volí členy Republikového výboru, kteří jsou zástupci jednot a jejich náhradníky.
(5) Sněm volí dalších až 15 členů Republikového výboru navržených jednotami nebo jinými orgány ČsOL, kteří nejsou zástupci jednot.
(6) Sněm volí 12 členů Předsednictva Republikového výboru.
(7) Sněm volí 5 členů Revizní komise a jejich náhradníky. Členové a náhradníci Revizní komise jsou zvoleni v pořadí dle počtu dosažených hlasů.
(8) Sněm volí 5 členů Rozhodčí rady a jejich náhradníky. Členové a náhradníci Rozhodčí rady jsou zvoleni v pořadí dle počtu dosažených hlasů.
(9) Sněm schvaluje usnesení a program činnosti na další období, změny stanov ČsOL a případné provolání k aktuálním vnitropolitickým i mezinárodním otázkám.
(10) Sněm schvaluje jednací řád sněmu a další vnitřní předpisy, které si vyhradí.
28. Funkční období členů orgánů volených sněmem dle tohoto odstavce je mezidobí mezi konáním řádných sněmů, nejdéle 5 let.
29. Republikový výbor ČsOL (RV).
(1) Je nejvyšším orgánem mezi sněmy. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři měsíce.
(2) Funkční období členů Republikového výboru je mezidobí mezi konáním řádných sněmů, nejdéle 5 let.
(3) Členy Republikového výboru ČsOL s hlasovacím právem jsou:
a) Sněmem volení zástupci jednot. Každá jednota registrovaná do 31. 12. předešlého roku, v němž se sněm ČsOL koná, má právo navrhnout svého zástupce do Republikového výboru. Sněm takového zástupce jednoty zvolí jen z kandidátů navržených jednotou, splňuje-li kvalifikační a další předpoklady stanovené sněmem.
b) Až 15 dalších členů ČsOL, které sněm zvolil přímo.
c) Členové Předsednictva Republikového výboru ČsOL,
d) Členové Statutárního orgánu ČsOL.
(4) Sněm volí každé jednotě dva náhradníky jí navrženého člena Republikového výboru. Sněmem zvolení náhradníci se mohou účastnit zasedání RV. Zanikne-li členství zvoleného zástupce jednoty v RV, nastupuje na jeho místo náhradník dle zvoleného pořadí.
(5) Jeden zástupce z každé jednoty, která nebyla registrována do 31. 12. roku předcházejícímu konání sněmu, se jednání RV zúčastňuje s hlasem poradním.
(6) Členové Ústřední revizní komise a Rozhodčí rady se účastní RV s hlasem poradním.
(7) Člen RV ČsOL nesmí být členem Ústřední revizní komise ani Rozhodčí rady.
30. Republikový výbor plní především následujíc úkoly:
(1) Zabezpečuje realizaci usnesení sněmu, schváleného programu a ostatních úkolů uložených sněmem.
7
(2) Schvaluje činnost PRV ČsOL.
(3) Schvaluje výsledek hospodaření a rozpočet na příští období.
(4) Schvaluje a vydává organizační a jednací řád RV ČsOL.
(5) Za odstoupivší (zemřelé) členy statutárního orgánu, Předsednictva Republikového výboru, Republikového výboru, Revizní komise a Rozhodčí rady kooptuje nové členy těchto orgánů z řad náhradníků zvolených sněmem a členů Republikového výboru.
(6) Schvaluje Organizační řád ČsOL a určuje vztahy mezi organizačními jednotkami ČsOL
(7) Je oprávněn závazně vykládat stanovy ČsOL.
(8) Schvaluje roční plán činnosti ČsOL.
(9) Schvaluje odměny volených funkcionářů.
31. Předsednictvo Republikového výboru ČsOL (PRV).
(1) Je výkonným orgánem ČsOL. Zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.
(2) Členy PRV je dvanáct sněmem zvolených členů ČsOL a členové Statutárního orgánu ČsOL.
32. PRV plní především tyto úkoly:
(1) Zabezpečuje realizaci všech úkolů vyplývajících z usnesení a dalších dokumentů sněmu a Republikového výboru.
(2) Spolupracuje s představiteli Armády ČR, vládních úřadů, státní správou a samosprávou ČR, zastupitelskými úřady, společenskými organizacemi a jinými institucemi při naplňování poslání ČsOL.
(3) Spolupracuje s mezinárodními odbojářskými a veteránskými organizacemi a jinými demokratickými institucemi při řešení společenských problémů odbojářů a válečných veteránů.
(4) Po dohodě s představiteli jiných sdružení vytváří podmínky pro úspěšné zabezpečení společných úkolů.
(5) Řídí a po všech stránkách zabezpečuje činnost jednot.
(6) Odpovídá za hospodaření a účelné využívání finančních i jiných materiálních prostředků ČsOL.
(7) Schvaluje pracovní smlouvy s pracovníky ČsOL, schvaluje jejich mzdy.
(8) Schvaluje návrhy na vyznamenání a jiná morální ohodnocení, návrhy na udělení pamětních medailí ČsOL, čestných vyznamenání a uznání významným osobnostem politického, veřejného a kulturního života a příslušníkům armády.
(9) Schvaluje čestné názvy související s legionářskými tradicemi.
(10) PRV je ze své činnosti zodpovědné Republikovému výboru. Členové PRV jsou povinni vykonávat tuto funkci s péčí řádného hospodáře.
(11) Plní další úkoly svěřené mu usnesením sněmu, RV, vyplývající ze stanov a jiných vnitřních předpisů.
33. Statutární orgán (SO)
(1) Statutární orgán ČsOL tvoří předseda a čtyři místopředsedové.
(2) ČsOL zastupuje vždy předseda a jeden místopředseda, v případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy, či neobsazení této funkce vždy místopředseda s nejvyšším pořadím a další z místopředsedů.
(3) Statutární orgán jedná vždy v souladu se stanovami, vnitřními předpisy a právním řádem České republiky.
8
(4) Nejedná-li se o běžnou provozní činnost, pak každé jednání musí být předem schváleno rozhodnutím Předsednictva Republikového výboru.
(5) V případech, které z důvodu ochrany oprávněných zájmů ČsOL nesnesou odkladu, jsou ČsOL oprávněni zastupovat a podepisovat společně předseda ČsOL spolu se dvěma místopředsedy ČsOL, přičemž o svých krocích musí informovat bez zbytečného odkladu PRV.
Revizní orgány ČsOL.
34. Revizními orgány ČsOL jsou Ústřední revizní komise a revizoři jednot.
35. Ústřední revizní komise (ÚRK):
(1) ÚRK má 5 členů, ze svého středu volí předsedu ÚRK.
(2) Funkční období členů Ústřední revizní komise je mezidobí mezi konáním řádných sněmů, nejdéle 5 let.
(3) Kontroluje dodržování a plnění právních předpisů, stanov, organizačního a jednacího řádu ČsOL, usnesení sněmu a RV a PRV.
(4) Provádí revizi hospodaření s majetkem a materiálními prostředky ČsOL.
(5) Má právo vyžadovat od PRV, výborů jednot a jednotlivých funkcionářů potřebné informace.
(6) O zjištěných skutečnostech podává průběžné zprávy PRV a RV. Za každé pololetí podává písemnou zprávu na zasedání RV ČsOL.
(7) Předseda ÚRK se zúčastňuje zasedání PRV a RV s poradním hlasem.
(8) Za svou činnost odpovídá sněmu ČsOL, kterému předkládá komplexní zprávu.
(9) ÚRK může se souhlasem RV v případě nutnosti zadat provedení hloubkové kontroly odborníkovi nebo auditorské organizaci.
(10) Člen ÚRK nesmí být členem Rozhodčí rady, ani Republikového výboru.
(11) Člen ÚRK nesmí být v žádném zaměstnaneckém vztahu k ČsOL.
36. Revizoři jednot
(1) Revizoři jednot provádějí revizi hospodaření v jednotách.
(2) Zúčastňují se zasedání výboru jednoty s hlasem poradním.
(3) Za svou činnost odpovídají členské schůzi jednoty, na které předkládají zprávy o revizi hospodaření.
37. Rozhodčí rada ČsOL:
(1) Je orgánem ČsOL, který projednává a řeší spory mezi organizacemi, orgány a členy ČsOL, závažné morální poklesky jednotlivých členů, stížnosti jednot a jednotlivců.
(2) Své návrhy, stanoviska a doporučení postupuje k rozhodnutí PRV.
(3) Je volena sněmem ČsOL, kterému odpovídá za svou činnost a předkládá závěrečnou zprávu.
(4) Člen Rozhodčí rady nesmí být členem Ústřední revizní komise ani Republikového výboru.
9
VI.
Organizace ČsOL
38. Jednota ČsOL
(1) Jednota je základní jednotkou vnitřní organizace ČsOL, sdružuje členy a vytváří se na základě územního principu v rámci jednoho kraje, okresu, města, městského obvodu nebo několika obcí, oblastí, vojenského útvaru a všude tam, kde lze tvořit podmínky pro aktivní činnost.
(2) Jednota vzniká rozhodnutím skupiny členů a následnou registrací PRV. Podrobnosti určí vnitřní prováděcí předpis.
(3) Všechny jednoty mají stejné postavení. Název jednoty nesmí vzbuzovat zdání, že je nadřazená ostatním jednotám na základě územního či jiného principu. Podrobnosti určí vnitřní předpis.
(4) Nejvyšším orgánem jednoty je členská schůze, kterou svolává výbor jednoty podle potřeby, avšak nejméně jednou ročně.
(5) Členská schůze volí ze svého středu výbor ve složení předseda, místopředseda, člen výboru, případně další funkcionáře (hospodář, revizor) a na sněm delegáty podle klíče určeného RV ČsOL. Funkční období funkcionářů jednoty je čtyřleté.
(6) Členská schůze jednoty navrhuje z řad členů kandidáty republikových orgánů ČsOL.
(7) Jednota spolupracuje s orgány jiných občanských či veteránských spolků při zabezpečování společenských úkolů, s orgány státní správy a samosprávy, s vojenskými útvary a zařízeními resortu Ministerstva obrany, školami a jinými organizacemi v obvodu své působnosti.
(8) Jednota zaniká rozhodnutím členské schůze a následným zrušením registrace Předsednictvem RV.
(9) Jednota zastupuje ČsOL na území, na kterém působí, jen v míře běžné činnosti jednoty. Zástupci jednoty jsou členové jejího výboru.
39. Jednota jedná svým jménem, pokud Republikový výbor rozhodne, že jednotu zapíše do rejstříku spolků jako pobočný spolek. V takovém případě jsou statutárními zástupci pobočného spolku členové výboru.
(1) Republikový výbor může odvolat kteréhokoliv statutárního zástupce jednoty, která je pobočným spolkem.
(2) Jednota, která je pobočným spolkem, může být zrušena členskou schůzí, rozhodnutím Republikového výboru nebo sněmu. Zaniká výmazem z rejstříku spolků.
40. Ústředí ČsOL
(1) Ústředí ČsOL (Ústředí) sídlí na adrese sídla ČsOL.
(2) Ústředí tvoří Předsednictvo Republikového výboru, Statutární orgán, Ústřední revizní komise, Rozhodčí rada, komise Předsednictva Republikového výboru, jiné komise zřízené vnitřními předpisy a další odborní pracovníci.
(3) Orgány a pracovníci ústředí, jejichž pravomoc a působnost není upravena ve stanovách, se řídí vnitřními předpisy, které je zřizují.
(4) Náplň práce odborných pracovníků určuje PRV.
41. Zájmové a historické skupiny.
(1) V rámci ČsOL se mohou vytvářet zájmové a historické skupiny (dále jen HS, ZS), jejich ustavení podléhá schválení a registraci RV ČsOL.
(2) ZS a HS volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a tajemníka.
10
(3) Vzniklé ZS a HS jsou svým charakterem vnitřní zájmové skupiny a svou činností nenahrazují výkonné orgány ČsOL.
(4) Organizují schůze a pravidelná setkání svých členů a zabezpečují jejich účast na akcích konaných k památným a významným výročím jejich útvarů a jednotek našich předků v bojových operacích čs. legií, čs. zahraniční armády a Armády České republiky v mírových operacích, válečných konfliktech a v boji s mezinárodním terorizmem. Organizují vzpomínkové a pietní akce k uctění svých významných velitelů, padlých a zemřelých spolubojovníků.
(5) Činnost ZS a HS se řídí jejich statuty, které nemohou být v rozporu se stanovami ČsOL. Republikový výbor může rozhodnout o zápisu HS či ZS do rejstříku spolků ve formě pobočného spolku. V takovém případě jsou statutárními zástupci pobočného spolku jeho předseda, místopředseda a tajemník.
(6) ZS a HS mají právo podávat návrhy, připomínky, náměty a doporučení směřující k aktivizaci a zkvalitnění činnosti ČsOL voleným orgánům na všech stupních.
(7) Předsedové ZS a HS se mohou zúčastnit zasedání Republikového výboru. Pokud nebyli zvoleni za členy RV, zúčastňují se jednání s hlasem poradním.
(8) Předsednictvo RV ČsOL se při organizování různých vzpomínkových či jiných akcí opírá podle charakteru o pomoc ZS a HS. Republikový výbor může zrušit registraci ZS nebo HS v případech, kdy jejich činnost bude soustavně porušovat stanovy, organizační a jednací řád a usnesení volených orgánů ČsOL nebo v případě, že se ZS a HS personálně vyprázdní, či dlouhodobě nebude vykonávat činnost.
VII.
Právní postavení ČsOL, její majetek a hospodaření.
42. ČsOL je nezávislým, samostatným právním subjektem. Je historickým pokračovatelem ČsOL založené v roce 1921.
43. V souladu s platnými právními předpisy může zřizovat právnické osoby a nabývat majetek do svého výlučného vlastnictví. Jde zejména o majetek získaný vlastní hospodářskou činností, převodem od státních nebo jiných organizací, sponzorskými dary od organizací v ČR i ze zahraničí.
44. O využití nemovitého, movitého majetku a finančních prostředků včetně dotací rozhoduje PRV se souhlasem RV. Sněm ČsOL rozhoduje tří čtvrtinovou většinou přítomných delegátů sněmu o prodeji či podobné závažné manipulaci s nemovitým majetkem ČsOL.
45. Odměny voleným funkcionářům, členům ČsOL a jiným představitelům za mimořádné výkony a úspěšné plnění úkolů ve prospěch ČsOL schvaluje RV. Jednoty hradí mimořádné odměny členům svých orgánů z prostředků, které jim byly přiděleny k účelům odměňování, pouze se souhlasem PRV.
46. Zásady hospodaření, nabývání a likvidace majetku ČsOL podléhají obecně platným právním předpisům.
VIII.
Společná, přechodná závěrečná ustanovení.
47. Tyto stanovy vycházejí z historických stanov ČsOL přijatých v době vzniku a působení ČsOL v letech 1921 – 1939.
11
(1) Dále vycházejí ze stanov ČsOL, které byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č. j. VSC/1-10058/92. Jejich znění schválil sněm ČsOL dne 5. dubna 1995 a byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 1. března 1996 pod č. j. VSC/1-10058/92 – R. Změnu stanov schválil řádný sněm ve dnech 18. a 19. května 1998 a byly vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 23. listopadu 1998 pod stejným č. j..
(2) Další úpravu stanov schválil řádný republikový sněm ČsOL ve dnech 28. a 29 března 2001.
(3) Další úpravu stanov a její logo schválil řádný republikový sněm ČsOL dne 19. a 20. června 2004.
(4) Další úpravu stanov schválil řádný republikový sněm ČsOL dne 2. června 2007.
(5) Další úpravu stanov schválil řádný republikový sněm ČsOL dne 4. června 2011.
(6) Současné znění stanov schválil řádný republikový sněm ČsOL dne 10. listopadu 2015.
48. Orgány ČsOL zvolené za účinnosti předchozího znění stanov se stávají orgány ČsOL dle platného a účinného znění stanov.