Naši členové a příznivci nám mohou poskytnout "Finanční dar". Tiskopis "Darovací smlouvy na finanční dar" přikládám.

 

Darovací smlouva na finanční dar

uzavřená podle § 628 a následujících občanského zákoníku

I.

SMLUVNÍ STRANY

Firma/osoba:

se sídlem/bydlištěm:

zastoupená:

IČO/Č.OP:

bankovní ústav:

č.účtu:

kontakt (tel., e-mail):

(dále jen „dárce“)

a

Československá obec legionářská

Sídlo: Sokolská 33, 120 00 Praha 2

IČO: 45247455

bankovní účet: 33633111/0100

tel.: 224 266 241

zastoupená: předsedou ČsOL MUDr. Pavlem BUDINSKÝM PhD, MBA

(dále jen „obdarovaný“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 0,- Kč

(slovy: ……………………….).

Tento dar je určen na: Činnost jednoty Opava nebo vypsaná konkretní akce na které se chce dárce podílet

Výše uvedená částka byla převedena v roce 201?

· na účet obdarovaného č.ú. 33633111/0100

2. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.

3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví. V případě, že byl dar poskytnut na přesně vymezený účel (viz. bod 1), obdarovaný se zavazuje použít jej pouze k účelu, k němuž byl poskytnut.

4. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití darů.

5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 3 této smlouvy.

6. Obdarovaný může na základě rozhodnutí valné hromady dar vrátit dárci v případě, že dárce nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.

7. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

po jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy

potvrzují svým podpisem

V Praze, dne ……………

………………………………………………                                 ……… ………………………………………………………

MUDr. Pavel BUDINSKÝ                                                                                     MUDr. Jindřich SITTA

za obdarovaného za obdarovaného                                                         za obdarovaného za obdarovaného

 

 

………………………………………………………

                                 za dárce